Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi Espoo Motorsport Club ry ja kotipaikka Espoo.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun ja auton hallintataidon sekä liikennekulttuurin edistäminen. Yhdistyksen tarkoituksena on myös vaalia Tapiolan Urheiluautoilijat ry:n ja Espoon Urheiluautoilijat ry:n historiaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, esitelmiä, kokouksia yms. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä tukea jäsenistönsä kilpailuharrastusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahakeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet voivat olla:

 1. Varsinaisia jäseniä, joiksi voi liittyä jokainen henkilö, joka täyttää liittymisvuonna vähintään 18 vuotta ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
 2. Nuorisojäseniä, joiksi hallitus voi hyväksyä alle 18-vuotiaat henkilöt. Nuorisojäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi hallituksen hyväksynnällä ja omalla hyväksynnällään sen kalenterivuoden alusta, jonka aikana täyttää 18 vuotta.
 3. Ainaisjäseniä, joiksi yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä nimetä erityisesti ansioituneet varsinaiset jäsenet.
 4. Kunniajäseniä, joiksi yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua myös ulkopuoliset, autourheilun parissa tai sen edistämistyössä erityisesti ansioituneet henkilöt.
 5. Kannattajajäseniä, joiksi voi liittyä hallituksen hyväksymät rekisteröidyt yhdistykset tai muut oikeuskelpoiset henkilöt ja yksityiset henkilöt.

Ainais- ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenellä, jonka hallitus on erottanut, on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksessa ratkaistavaksi jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskeva asia esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

5. Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävä liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous vuosittain. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta vuodeksi kerrallaan  sairauden, asevelvollisuuden tai maksukyvyn olennaisen heikentymisen vuoksi.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen (3-6) jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi, hallituksen jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että heistä vuosittain puolet on erovuorossa. Jos hallituksen jäsenen paikka jää kesken toimikauden avoimeksi, valitaan uusi jäsen seuraavassa syyskokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallitus voi niin halutessaan kutsua sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt tai valita heidät keskuudestaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi nimetä toimikuntia tai työryhmiä eri tarkoituksiin sekä nimetä keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, äänestyspäivänä 15 vuotta täyttäneellä nuoriso- ja kunniajäsenellä sekä kannattajajäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jäsenen äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen internetin sivuilla tai sähköpostilla tai yhdistyksen ilmoitustaululla julkaistulla ilmoituksella.

Muut tiedonannot saatetaan jäsenistön tietoon samalla tavoin.

11. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä lokakuun loppuun mennessä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksujen, vuotuisten jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruus
 6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-6 jäsentä)
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja yhdeksi (1) kalenterivuodeksi
 8. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi jäsenet
 9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
 10. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen toiminnassa ensimmäisen kerran erovuorossa olevat hallituksen jäsenet valitaan arvalla.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen mukaisen toiminnan edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Espoo Motorsport Club ry
Postiosoite/Laskutusosoite: 
PL 37, 02101 ESPOO
Sähköposti: hallitus (at) emsc.fi